โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : องครักษ์

จำนวน 78

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 11 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 8 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 38 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
2
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวฤทัยทิพย์ พัดทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
2 นางสุมล โพธิ์พึ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
3 นางสาวน้ำอ้อย ใจแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
78.00
4 นางวันดี ประจวบมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวญาโนทัย คงคาทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางกัลยา ทรัพย์ดีมีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสมพร คงมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
8 นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายโชคชัย เจี๊ยะเฮง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวบุญเรือน กอบางยาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
11 นางรัชนี ทัพหิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุกานดา โชคถนอมจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
13 นางสาวจารุวี นวนสำเนียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
36.00
14 นางวราภา นุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนุตนรินทร์ ศิริอารุนปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพรพนา เทียนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
17 นายชัยรัตน์ ระรวยทรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
19 นางญาติมา เผือกวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
20 นางณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
21 นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา หลงมีหนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
23 นางสมจิตร์ หอมลำดวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางทวีพร จารุกิตติกุลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสุรางคนา ยาหยี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายตรีเพชร บำรุงจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
28 นางสาวสุทธินี ทองหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
14.00
29 นางสาวทิพวรรณ กุลากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวดลพร คำรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวพัทธิกา ประสานดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวมนัสชนก คำรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
33 นางสาวภาวิณี แจ้งเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางณัฐชยา กิจสุภัคภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวปัทมาพร จ่าโนนสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวรัชดาภรณ์ กิจสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวศิริวรรณ์ ดวงจะโปะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
26.00
39 นางสาวจริยา เซ้งใช่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
40 นางสาวปรางค์มาศ น้ำทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาววรณัน ยะนินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายพันพฤฒ โสมชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางปาณิสรา ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวประภาพรรณ รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
45 นายวสุ ศุภอักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
15