โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โคราชพิทยาคม

จำนวน 36

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 24 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
18
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายแหลมทอง ปราบภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจันฑิมา ทองภูบาล  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวสมศิริ ศิริเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวจารุภา ศรีกุลภัทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุจิตรา ธรรมาภิมุข  ครู ชำนาญการ
0
6 นายปริญญา ลาภจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางประทุม อาจพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายธนยศ ฤทธิ์เฉลิม  ครู ชำนาญการ
0
9 นายอภิฌาณ นาถโกษา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางวราพร ไชยะเดชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสรัญญา สหัสรจินดา  ครู ชำนาญการ
0
12 นายไพศาล ชมกลาง  ครู ชำนาญการ
0
13 นายวิภูษิต จูงกลาง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสาคร ธรรมาภิมุข  ครู ชำนาญการ
0
15 นายอนุพงค์ วุฒิฐิติการ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจิรายุ สายขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายถาวร ภุมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเกษริน วนาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุภาพร พรพิมานแมน  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย  ครู ชำนาญการ
0
24 นางศิริวรรณ ไม้พรต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
27 นายกิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวสุกัญญา ชอบรัก  ครู ชำนาญการ
0
29 นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวจันจิรา รักษาราช  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
32 นางประนอม อาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวอาทิติยาภา พลแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวนิลุบล คำยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุภัคสิณี จันทะสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15