โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 96 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 58 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองกี่พิทยาคม

จำนวน 146

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 15 23 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
15
3
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพวงเพชร ผัดกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางภานุมาศ แสงบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสุจีรัตน์ ชำนินอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรัชดาภรณ์ เชื้อหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสิริลักษณ์ ผลาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางขวัญหล้า เหล่าจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสมชาย ชัยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางลักขณา เลาหศิริวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรสา สุธีวรนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพรทิพย์ แสนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางประทุมทอง สีเกาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายภาณุ ลุนพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชูชีพ ศรีเมือง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางกนกนาถ สิทธิธรรม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางรัชนี บอกประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางกรรณิการ์ เลิศกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายกุหลาบ แสนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุเนตร บอกประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางธิติมา หิรัญอนันต์พงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางวราภรณ์ พรรคฐิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางศุภลักษณ์ ไชยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสิทธิพงศ์ เหมนิธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางณัฐกฤตา ศิริกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสำราญ บัวชุม  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสมพร เรืองไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวนัสนันท์ บัวชุม  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวรดาการ ปรางสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางจิตรีวรรณ วุฒิปัญญาอิสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอิศดล ชำนินอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางปนัดดา กองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางปรียา บุตรไธสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวเสงี่ยม บุญล้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางศรีจันทร์ ภูชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางอภิญญา ยงศิริ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวภาสินี สุทธิธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายอาคม ผลาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางทิพวัลย์ ลุนพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายมนพ กึมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางอาภาพร พระพาตะนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวสริตา มากชุมแสง  ครู ชำนาญการ
0
49 นางรัตนาภรณ์ ปะภาเวสัง  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวเสาวริญญ์ โสดา  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวยุพิน ช่วยรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสมพร ไชยจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายอุทัย นาหนองขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวอรษา สงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวผกามาศ อาญาเมือง  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวรัชดาพร พลรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสดใส เจริญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรม  ครู ชำนาญการ
0
62 นายวราวุฒิ เหล่าจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวคำใต้ รูปโฉม  ครู ชำนาญการ
0
64 นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายพุทธพร ศรีทะลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวพรนภัทร ธุสาวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวสุชัญญา งามผิว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวศศิวิมล เงางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายสุวิศิษฐ์ ดีรบรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวจิลันดา รักไร่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายฆ้องเสฏวุฒิ ธานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวนันธิดา ศรีสุพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกรรภิรมย์ แก้ววัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายสมศักดิ์ ติงสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางปนัดดา ยอดแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายนราศักดิ์ เสาว์ยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายวสันต์ชาย มงคลชาติ  ครู ชำนาญการ
0
82 นางนารี สุขแสวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวกุลธิดา ตระกูลกิตติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายทัพไท จิ๋ววิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวพวงเพชร ผัดกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวดฤมณฑ์ สนองบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวอรุณรัตน์ สร้อยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 พณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 ฐิตาภรณ์ เอี่ยมรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 ชาญชัย หาญสีนาด  ครู ชำนาญการ
0
91 อารียวัฒน์ พงษ์นิรันดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 ณรงค์ศักดิ์ กาหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 เดชาธร พองาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 อัมรา บุญประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 ชัชวาลย์ ชำนาญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 อุทัยวรรณ มวลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 วิฑูรย์ แป้นกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
33