โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 97 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 100 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กำแพง

จำนวน 116

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 11 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 18 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 13 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 2 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 12 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 5 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 35 65 100
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
10
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
16
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
18
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
6
4
0
0
6 ศิลปะ
2
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
6
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
2
0
0
  รวม
17
15
68
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณัฐญา ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวธีราพร คำโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางสาวจารุพร พิมพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วัน  ครู ชำนาญการ
2
34.00
8 นางกษมณฑ์ แสงสุทธิกุลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเดชา นวลรักษา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสมพร นวลรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสิทธิชัย สีราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นายธนกฤต ศรีทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
13 นางอุมาภรณ์ เชื้อนัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวธัญทิพย์ ศรีนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
15 นางสาวพันธ์เครือ เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวธาริณี สิทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
17 นางสาวนลินี พานะรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางปณิตา นาจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
80.00
19 นางมุจรินทร์ ทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอุไรวรรณ ชำนิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางปุณยนุช พิมพานราทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิณณ์ณณัช ปุณณภาพงศ์พัช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายนาวิกรี ศรีนามะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางไพรวัลย์ นิลโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางอรุณ อึ้งไชยพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายอภิชาติ เนตรจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
112.00
28 นางกัลยา ชนะบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวสุดาวรรณ กันทะมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
32 นางกนิษฐา วงศ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายไพบูลย์ สนเท่ห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางยุพิน ศรีภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวณฐพร ศรีบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางธันยมัย มลัยไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุภาวดี วุฒิยาสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
38 นางสาวรุ่งรัตน์ ใจเต็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสุวรรณี กระจาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางอรพิน ไชยสินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
42 นางสาวศิริรัตน์ กาลพฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางดวงเพ็ญ มีบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน  ครู ชำนาญการ
0
46 นายวัฒนา ศรีจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวประไพรัตน์ บุญไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
48 นางจารุณี ศรีฤทธิประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายบัญชา พิมพ์สังกุล  ครู ชำนาญการ
0
50 นายตรีญรัตน์ สิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสมพร กสิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายสุรเดช สิงห์โท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายสมคิด แสงอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายสมยศ พิมณุวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
55 นายวิทธิพงษ์ วันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายนิติศาสตร์ สำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางกฤษณา คุณมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
58 นางนงลักษณ์ สีหาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
46.00
59 นางสาวสมหมาย ศรีสมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
60 นายสมศรี ปราศจาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายสุรวุฒิ มีบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
62 นายเมธาวี สิงห์นาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางภฤดา เลียบสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
65 นางรัชนีกร ปุณณาวรรธน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
66 นายราเชนทร์ พะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
67 นายบุญชิต คุณมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวธิดาเทพ ลายันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายจตุรพร พันธ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
70 นายชยพล จันทร์แจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางอุบลวรรณ พวงอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายยศสรัล มลัยไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายโกศัลล์ จุลเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายสถิต พงษาปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายชัยวัฒน์ พรหมลิ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
77 นายภูมินทร์ สุวรรณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
78 นางเพชรี โสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางจุไรรัตน์ โสพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางนีรนุจ บริสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
82 นางจันทราพร ไชยโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นายจรัส ศิริเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
84 นางพิยาดา ไชยสินธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวทิฆัมพร อำนวยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
86 นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายปรัชญากร อินทร์วัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวทิฆัมพร อำนวยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
89 น.ส.จันทราพร ไชยโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพ  ครู ชำนาญการ
0
91 นางปวีณา สุวรรณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายธนวัฒน์ บัวแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางจุไรรัตน์. เหมาะราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายจรรยวรรธน์ เจตนริศฐกานต์  ครู ชำนาญการ
0
95 นายสมพร สินงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางสาวปวีณา บริบาล  ครู ชำนาญการ
0
97 นายวิชัย นาห่อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
17