โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กันทรลักษ์วิทยาคม

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 17 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
2
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางดุษฎี บรรพชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
2 นายฤทธิรุทธ สุภกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายบัณฑิตย์ คมใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายธรรมนันท์ จันดี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางวิจิตรา ราษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพรทิพย์ นามทองใบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอัมพร สมปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
8 นายบุญร่วม ราษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางบุญฑริกา สีคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
22.00
10 นางสาวอชิราภรณ์ ยอดกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
11 นางสุนันท์ คำปลิว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
12 นางบัวทอง เบ็ญมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอุดร การะเกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
15 นายโกวิท วันศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
16 นางศศิวิมล พุทธวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
17 นางสาวณพัชชนันท์ โพธิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
18 นางจุฑารัตน์ ผิวงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
19 นายฉัตรประชา ทันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพัทธเนติห์ ทองบาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวนัชธิดา พิมอุทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
22 นางชนัญชิดา นารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางณัฐสุดา สืบวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
36.00
25 นางสาวมาลีวัลย์ สมใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวนันทัษภรณ์ พิมพ์พงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5