โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 51 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 52 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บึงมะลูวิทยา

จำนวน 56

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 8 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 9 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 38 52
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
0
4
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
5
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
30
5
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฏฐณิชา มีราคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสมคิด นวลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
124.00
3 นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางคนึงนิจ เดชะคำภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางราตรี ฝอยทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
6 นางภัชรีพร วงศ์บา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
62.00
8 นางพิชยาศิริ พิมพ์ทราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสวรรค์ ประชัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
42.00
10 นางสุภาพร คำประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
11 นายนิพนธ์ พลเศรษฐเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางนฤมล หาญศึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุทิศา คงวิภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายภิรมย์ อินทะนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
70.00
15 นางวรวรรณ กาญจนสมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
139.99
16 นางภัณฑิลา นรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางภัชรินทร์ ขุขันธ์เขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
20.00
18 นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
42.00
19 นายปฏิญญา รอดคำทุย  ครู ชำนาญการ
1
6.00
20 นางนิพา แสงกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
21 นางนงลักษณ์ สุวรรณแทน  ครู ชำนาญการ
5
31.00
22 นางทัศนีย์ อรุณรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
56.00
23 นายศุภชัย วโรรส  ครู ชำนาญการ
2
12.00
24 นางสมจิตร บัวแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
78.00
25 นายประหยัด เสนไสย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
76.00
26 นางภคอร อำนวย  ครู ชำนาญการ
2
12.00
27 นางมยุรี เหง้าโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางฐณิญาร์ เสดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
84.00
29 นางมาลินี แก้วยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายสุวิทย์ มีฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางวรรณวิมล อินทรบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
30.00
32 นายณัฐวุฒิ พวงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
33 นางสุภารัตน์ หอมหวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวอรวรรณ สิมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวศิริเนตร ชินชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
88.00
36 นายสุขสำราญ ทนนศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
38.00
37 นางอัญชุลีพร ผาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
42.00
38 นางอมรรัตน์ สระทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
48.00
39 นายศุภวิทยา หอมจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
40 นางสาวสุธางศ์รัตน์ โพธิ์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวกรพินธุ์ บุญเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
42 นางสาวนิภาพรรณ โสพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
114.00
43 นางสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 อาริตา วงศ์บา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวสาริศา พรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 ศศิธร บุญเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
47 นางสาววนิจฐา เบ้าปีดสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
96.00
48 นายเจริญชัย วันศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวจริงใจ ศรีเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
44.00
50 นายวรวุฒิ ปทุมมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาววาริกา คำมุงคุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
30.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7