โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 173 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 48 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 125 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นารีนุกูล

จำนวน 190

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 3 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 1 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 28 20 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
8
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
5
1
0
8 การงานอาชีพ
0
2
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
4
42
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายปวีณา แสงกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายธีรยุทธ บุษบงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาววิไล ทะวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
5 นางวันดี หล้าวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวชลิดา มีแสง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางจุฑามาศ ศริพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางกิติยารัตน์ ลายทอง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายพนัส แก่นอาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวรัตนา เพียรชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายปิยพัทธดนย์ พันธุ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางขจรศรี เวียงเเก้ว  ครู ชำนาญการ
0
15 นางศศิญดา ยุทธภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางชุติกาญจน์ วงคำตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจริยา จันทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสิทธิพรชัย กัลปดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจุไรรัตน์ หลักชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวมะลิวัลย์ เสนาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจุฑามณี จอมหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 ว่าที่ร้อยเอกโชติ อำนาจบุดดี  ครู ชำนาญการ
0
24 นางวาสนา บุญขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสุมาลี พาหะพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางธารทิพย์ ทานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางเอื้องรัก กออินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายวีระพงษ์ วันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางรุ้งเพชร ทองคำสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวจิตรลดา บุญรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอรทัย คำวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายนิพนธ์ เหล็งสุดใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางเรืองรัตน์ ไมตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางธิดารัตน์ แก้วภมร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวบุษบา ด้ามพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางนงลักษณ์ คงคะรัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางขจีรัตน์ นนทะภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายประจักษ์ นนทะภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางศิริวัฒน์ สาดศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางกันธิมา ศรีวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางจินตนา ทองแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายวีระชัย วรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางณัฐวดี วรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางศศิธร คำมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสินีนารถ ชนะรัตนุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวสุภรา สุขวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายประดิษฐ์ แสงใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวกลีบผกา บุญประสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายสัมฤทธิ์ ภูธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายสุวิช ศรีธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางปัทมา โหตระไวศยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางกนกรัตน์ โคตรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายประศาสตร์ พวงผกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายการุณย์ พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสายสมร พันธ์เพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวลำใย แจ่มใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายสนิท สาระทิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสุภัสสรา สาระทิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางวิภา ศรีมากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางเครือวัลย์ บุญรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายสมศรี อุทัยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางอาภัสรี พลศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายพิชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการ
0
72 นางจรุงจิตต์ โลมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางกัลยา ตาน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางนิตยา สาระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางพิรุณ ทองกลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายวิโรฒ ยืนยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางกนกภรณ์ อมรสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายประภาส ทิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสุพัตรา แสงใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางนงลักษณ์ วงเวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายสุจิต ศรีงาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายทองคำ มากมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางหนูเพียร ปรุโปร่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางธนวัน สายเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์  ครู เชี่ยวชาญ
0
89 นางสาวเบญจพร อินทรสด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายกามนิต พาภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางธนัญญา หงษ์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางละมัย ลำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางเกษกนก วรรณวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวเสาวนีย์ เขียนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางลักษมี แถมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายสุวิทย์ จันทร์เพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวสุภณัฐฏินันท์ ปัญญาสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางนภาพร วิเวกวินย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายตะวัน ทองสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางดวงใจ ชูชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายอรรถพล แท่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสุปรียา สะวานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางอรอุมา คำเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
107 นางเลิศลักษณ์ จันทร์เขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางอุบลวรรณ เกตุอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายเจริญ หิปะนัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสาวอุษณี แสงสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวพิชญาดา สุยะรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสมควร สุธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นายสุทธิพงษ์ กัลปดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นายบุญเกิด ไชยวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสมมาศ พลวิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางสาวแจ่มใส พุทธจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางฉันทนา พลพวก  ครู เชี่ยวชาญ
0
119 นางพิสมัย แก่นก่อ(อุปชัย)  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายอนุกูล ยาตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางใบศรี ปัดน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางพรพิมล สอนอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางวไลพร บุญศรีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางศิริกานดา วงษ์สามารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาววีรนุช อุดมคำ  ครู ชำนาญการ
0
128 นางเบญจวรรณ แก้วถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางอัมพร สวนมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางภัคฐ์พิชา นนทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายเกษม ถือสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางวัชรี พลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นายธันยพัฒน์ ยศราวาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสาวผกาแก้ว เอกก้านตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นายชัชวาล ใจโชติ  ครู ชำนาญการ
0
141 นางสาวนุชนาถ ก้อนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางเครือวัลย์ ลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางจงรักษ์ ผ่องโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นายชิติสรรค์ ไชยคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางพิกุล ประสมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางสาวศิรินยา ต้นสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
148 นางกฤษณา ทศโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางทองพูล ท้าวเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางอังสนา หาริวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางสาวกุลธิดา จรรยากรณ์  ครู ชำนาญการ
0
152 นางมาลินี วงษ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางนันทกานท์ ราชรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
154 นางศศิธร พยัคฆพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นราธธิป ประสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 สัมภาษณ์ หมวดคงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 บัณฑิต สกนธวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
158 ว่าที่พันตรีวุฒินันท์ มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 ราวี รอบโลก  ครู ชำนาญการ
0
160 อรมัย ประทุมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 สุวาลี เที่ยงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
162 เอื้อนทิพย์ สุกุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
163 รัตติยา ตุ้มอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
164 ภรณนภัส กนกชยพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
165 แก้วตา ชาวไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
166 สุกัญญา พวงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
167 สาธิกา จันทนป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
168 ทิพวรรณ ศรีภาค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
169 สุชนนี สุวรรณเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
170 นวมนต์ มากมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
171 แก่นจันทร์ แสนทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
172 เศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
173 นวลอนงค์ หล่าบรรเทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
13
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
11
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
7
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
9
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
10
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
12
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
85