โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นารีนุกูล 2

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 15 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
1
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
19
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนรีรัตน์ จันสุตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุภาพรรณ แสงวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางศุลีพร ภูสิธานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายมหิศธร ชุมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางดวงใจ วงศ์สว่างพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจิราพรรณ ปูคะภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางยุพาพร ชุมแสง  ครู เชี่ยวชาญ
0
8 นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวินัย ไมถึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชาญชัย วงศ์สว่างพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสลักจิตร ลือชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวณัฐพร นุกูลการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางทัศนี โพธิ์วิสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนฤมล นวลอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายวิชัย กระมุทกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาววิไลพร พรหมทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางศิริรัตน์ บุญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพิมพ์ประไพ ไชยเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสันติ กลมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางคำบาง วงศ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
14