โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 75 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 76 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เขมราฐพิทยาคม

จำนวน 86

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 9 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 16 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 21 55 76
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
8
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
39
13
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเมธาวี ขันตี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางปรารถนา สีบูพิมพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววาชินี โคตรสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางณัฐวดี ทาทะสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุภาพร บุษรากรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 วาที่ ร.ต.หญิงไพรวัลย์ สายสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายไพรัตน์ อ่อนสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวรุ่งนภา เหมแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายเดชา ชาวตระการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 ว่าที่ พ.ต.บุรฉัตร ศรีธัญรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนราวดี วงศ์ตีบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวเรวดี นีระภักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางระดลจิต อร่ามเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายระพิน วงค์หลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสมปอง พละไกร  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางมาลัย อาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเพ็ญศรี ยุทธชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนัยนา นุชนิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสัมมา สามัตถิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางพรพิมล แก้วคูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายสุรชัย จัดไธสง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวเกศรินทร์ ทวีกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวปัตตา มีทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสกุณา บุดดาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางรติรัตน์ อภิรัตน์ธนาดุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนวลตา สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางพิไลลักษณ์ บัวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายนิสันต์ แก้วมีศรี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวสุภัทรา ภาระไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายสมชาย ฉันทะจารุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวกฤษณา ประเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวเจนจิรา จำปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางอมรา พันธุ์เพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายรัศมี แก้วมหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางเกษมศรี บุญพอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางอาจารียา อังฉกรรจ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางนฤมล อุดรประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางช่อผกา เหล็กกล้า  ครู ชำนาญการ
0
42 นายสมบัติ พรมโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสุวดี พละไกร  ครู ชำนาญการ
0
44 นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสร้อยสุดา แก้วมหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางวิไล ธรรมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางฐิติรัตน์ มโนรัตน์ภูวดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางขวัญจิต ชิณกะธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวเชาว์ประภา จูมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวกุลวิศา ติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางนงค์รักษ์ มีศรี  ครู ชำนาญการ
0
55 นายพชร วงศ์คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายสุพจน์ ประสมพลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ทองอ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวจิราวรรณ โพพาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายธีระวัฒน์ ประกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสุภาพร วรรณใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายกุศล แสวงนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสิทธิยา มณีสาย  ครู ชำนาญการ
0
63 นายอาทร โคตรมุตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางภารุจีร์ ทองป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายธีระศักดิ์ คาดหมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสกุลยา    ลาผ่าน  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวไพจิตรา ดาบพิมพ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวนุชนารถ คำสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวสุพิชญา ไชยกาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวรัตนา คำประวัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวพิมลพรรณ แซ่ลิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวขันทอง วงค์ปัดสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายสิทธิพร จันทะแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายไกรลาศ ชิณกะธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4