โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนกุงวิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 14 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
2
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกุลพัชร พิมพ์พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวิไลลักษณ์ แก้วสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
3 นางสาวจิราภรณ์ แดนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายบรรจง ยืนยาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายนภาพล จำปารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอรพิน จำปารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
7 นางสาวนวลจันทร์ วงศ์มั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกัญจนา นิลเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
9 นายอิสระพงษ์ วงศ์วีรพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวรังสิมา แปลงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
11 นางสาวคณารักษ์ กาเผือกงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอรรถพล จารุแพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายธีวิน สุภาพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางชนัดดา วงศ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวมะปรางค์ อินทพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
216.00
16 นายอนุชิต วิลามาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวกิติยาพร เนื้ออ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
18 นายพิสิทธิ์ ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวนิตยา ทาตะไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
64.00
20 พัชราพร แสงฉาย  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวพันทิวา ทีรวม  ครู ชำนาญการ
1
8.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6