โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 50 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 49 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิ์ไทรพิทยาคาร

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 1 1
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวสุภัจฉรา ทาบุดดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวทัศนีย์ ทองไชย  ครู เชี่ยวชาญ
0
5 นายณรงค์ศักดิ์ นางาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวจงรัก เพ็งจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนรินทร์รัตน์ อู่แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายกฤษฎา สุดพาห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายอนุสรณ์ ฤกษ์บางพลัด  ครู ชำนาญการ
0
10 นางทิพาพร ทองแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางลัดดาวัลย์ ปามุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเดชา เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายคูณ ศรีเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธวัช เพชรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายวัฒนชัย คงยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวคณินณัช กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายธวัชชัย สายใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางปราณี เพชรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสันติ มุสิกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางณฐพร กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางนฤมล สุวรรณกุฏ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพิมพ์ภัทร ภาโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายไชยา นาคสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุภัทรา ไชยสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเพชรอุบล ผลพันธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางแว่นแก้ว ผิวขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางจารุณี แก้วศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางทิพวรรณ สมตัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวสุพัตรา สามิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางดวงนพร ทองเถาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวมณีนุช มั่นยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวแจ่มละมัย โจระสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางณิตฐิญานันท์ เลาหวิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาววาสนา สังกะสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางณัฐชยา เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางเขมทอง จรรยาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวพัชรา กุดเป่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายทศพล สังขวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสนทยา บ้งพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายศุภวิชญ์ จันสุตะ  ครู ชำนาญการ
0
42 นายพงศกร ลักษณะฉาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวชลธิชา เขียวบริสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายวีระยุทธ ไตรยมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายอรรศจรรย์ เหล่ามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายสุรศักดิ์ พันลำภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวชัชญาณิช ปอทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
48 นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายถนอมศักดิ์ ทองทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
15