โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตาลสุมพัฒนา

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 17 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
4
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกุหลาบ สังฆะมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางพนิดา กันยะกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพิศเพียงพักตร์ พิมพบุตร  ครู ชำนาญการ
0
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณา เพ็ญพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิไล กลิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางโสภา นนเทศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุรศักดิ์ จันทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเฉลิมพล เถาว์โท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางชลธิรา ผินโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวบุษยา แสงทอง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางพัชรา อักษรสว่างพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายทศพร ศรีอักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวกฤษณา พาสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสุภาวดี จารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวประภัสรา ไชยปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวจุฑามาศ สายขุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์อุไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายกิตติคุณ จันทะโมคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางดวงใจ ปะวะเท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสุพัตรา ศรีดา  ครู ชำนาญการ
0
21 นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสุกัญญา ไขแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายสุริยา ไชยถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6