โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 140 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 7 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 133 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลือคำหาญวารินชำราบ

จำนวน 172

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 4 7
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
3
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
6
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววิภาวดี คำภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายพีรวัส โสระเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอุทัยวรรณ โสภาพิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกนิษฐา ลุนพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวธันยนันท์ กาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอังกูร บุญมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเนาวรัตน์ โพธิ์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรัชดาพร ประกอบกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายณัฐพงศ์ พรมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศิริวรรณ คลังทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายไพศาล บุญรวม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายศุภกฤต จันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอรัญญา หรุจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเชษฐา เสาเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวิรัช หมอนเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางรวงทอง ศรีลาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุวิจักขณ์ ศรีทาบ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางมณีวิจิตร พิมพ์สอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวศิรนริศา โสภากุ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวอรวรรณ บุษดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวอรุณี แก้วอมตวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
24 นางสาวนิ่มนวล แสงสวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางจุฬารัตน์ พันธุ์ไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายธนะรัตน์ วิทยาขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายประสาน มืดภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายปิยวัฒน์ พันธะมาเปรมสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางกมลพรรณ โสมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางนิพพาพร ส่งศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางฌามาดา รัศมีแข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายเกรียงไกร โสมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางมนธิรา ผดุงเกียรติโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางนิภาพร บางเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายวัฒนะ สีนาสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางพงษ์ลดา ชลธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายแดน คลังทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางพรรทิพา วงศ์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวมยุรี นิลสนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางรัชนีกร โสภาพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวศิลาณี ธนะรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางพรทิพย์ วิริยแต้สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวอุไรวรรณ มวลสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายวีระยุทธ หลงกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายจิรวัฒน์ ธานี  ครู ชำนาญการ
0
49 นายดนัยวิชญ์ แก้วสุพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางปิยากร นามเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางยุภา นิยมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวเปรมจิตต์ ไชยประณิธาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางนุสรา บุษสระเกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวยุวดี ศรีสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางบุญส่ง สาคะศุภฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายสถาพร เหมะนัค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางกิตติมา จินนารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางรัชดา วิลามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุภาณี ลาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางเกศินี พุทธศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายศตภิษัช ไกรษี  ครู เชี่ยวชาญ
0
63 นางสาวเอื้อมพร ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวน้ำเพชร ไกรสรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายจรูณย์ พรมสีใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายสมรชัย สุวรรณพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางศิริกานต์ ศรีไหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางวิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางปาณิสรา พุฒวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายวิจักษณ์ โชคทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางวัลธนีย์ มีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางดวงจันทร์ เตียตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายโกเมน ตาน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางณัชชานิษฐ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวนวลหงษ์ ชาดดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางวนา คำอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายสมเจต บุญดก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสุพรรณี บุญดก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางพัชรี สุขยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางปิยะนุช สืบสม  ครู ชำนาญการ
0
82 นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน  ครู ชำนาญการ
0
83 นางรำไพ โพธิ์ไชยแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวรัตนา รัตนเมธานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายมงคล วิลามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายเจริญ สุทธิอาคาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางเอื้องฟ้า สุนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายเชนทร์ ผางนินธนกุล  ครู ชำนาญการ
0
89 นางนุจนาท ศรีวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายนิกร สายเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายประธาร วสวานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาววรรณวิมล บัวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทักษิณกานนท์  ครู ชำนาญการ
0
94 นางจุฬาลักษณ์ ชูกำแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางพิศมัย บึงไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางสุวดี สดแสนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายสุริยา วันหนา  ครู ชำนาญการ
0
98 นางจิราพร สังข์นุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นายกนกณัฏฐภูมิ รัตนภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายณัฐพล บุรัสการ  ครู ชำนาญการ
0
101 นางจุฑารัตน์ มงคลแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
102 นางรจนาพร รูปแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางบุษบา บึงล้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายยรรยง เสาเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวนภาพร ชนะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางศิริมา ร่วมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางวันเพ็ญ พรมสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางพัชริดา สุวรรณกูฎ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสุดาพร เจริญพร  ครู เชี่ยวชาญ
0
110 นางสาวสุภาพร สายตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสิริภัทร วัดละเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางวาสนา เกษียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นายธัชชัย ธนูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นายมุณี ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางลักขณา ไชยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นายเกียรติศักดิ พลภูมิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางลำเพย เรืองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางจีรพา คำเสนาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางปณิทิตา เสาเวียง  ครู ชำนาญการ
0
122 นายณิชพงศ์ บุตราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางพิมพ์วรรณ สุดสวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวพนิดา วงษ์สมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 ว่าที่ พ.ต.นพรัตน์ วัฒนสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นายประกอบกิจ สุนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางกาญจนา สกุลพอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางศศิกานต์ เทียนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
129 นางบุษกร วรรณโชติ  ครู ชำนาญการ
0
130 นางสุพัตรา ทองปน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสุภาภรณ์ ทางทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นายยงค์ พรมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางนิลวรรณ สีชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางมาลาศรี อภัยจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางจุฑารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียว  ครู ชำนาญการ
0
138 นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นายกิตติศักดิ์ คำสามารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางทิพวรรณ พรมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
42