โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สอนแก้วว่องไววิทยา

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 10 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
2
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพรธิดา โสมาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางขวัญใจ ไชยเยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
3 นางนนทิรา พิจารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
4 นางบุญสร้าง ทองเข็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
5 นางอรทัย พึ่งภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
41.00
6 นายวิชิต เสน่หา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอาคม เกียรติวงศ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายถาวร วันทาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
9 นายวรชัย โคตมะณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
10 นางอรทัย วิเวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
11 นายสุนทร พยัคฆ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
12 นางสาวนิลวรรณ สมสะอาด  ครู ชำนาญการ
4
94.00
13 นางสาวศรีสุดา บุญปก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายกฤตผล สัตบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 กิจจา ไชยเยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
128.00
16 นางสาวรัชดาพร ธิมาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวฐณิชชา พลชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายกิิตติศักดิ์ เสนรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6