โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 13 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : น้ำปลีกศึกษา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 4 9 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
2
0
0
  รวม
1
4
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางขวัญใจ จันทนะชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายบุญถิน ไชยอุตม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุมาลี สายธนู  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสุนทร ศรีเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวจารุวัลย์ ประพิณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนาลอน ศรีวะลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางลาวัลย์ สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายบรรจบ บุพชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายไกรสร คำชีลอง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวภิญญดา วงศ์ปัดสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวมณีรัตน์ อาจหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสุดสาคร นามสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวโฉมสุดา บุญล้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายมงคล สายธนู  ครู ชำนาญการ
0
17 นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเสงี่ยม หิรัญสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางกฤตพร จันทร์แดง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางวรรณี บุญสุภากุล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายยุทธนาวี เมืองซอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายเอกชัย จันทร์ภิรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายบดี ทะนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
4