โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาแกวิทยา

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 9 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
3
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวรรณพร จันทร์เขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายแสวง เอกทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเขียว  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวณัฏฐนันท์ นามประไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวพรนรินทร์ คำบุญเกิด  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวจารุวรรณ เหล่าหลวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวรติกานต์ ทองใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายอลงกรณ์ ปัตตาเน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวสุชญา โยธาญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายธีระวัฒน์ ลาดบัวขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายทศพล พิลึกเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวสายชล คงแสนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายอัจฉริยะ สาคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
1