โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาอ้อวิทยา

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 11 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
2
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบุญพามา ดาวังปา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสมใจ สิงห์คะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสิริรัตน์ แก้วสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวรารัตน์ แดนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุกัญญา กองมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางบัวสวรรค์ จันทะแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอุทัยวัลย์ จันทะคำแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพูลสิน คัมภ์บุญยอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางบงกฎ ตัณฑะกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายพิชิต ดาวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปาลิตา บุตรวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางทองใส จันทร์สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 ว่าที่ร้อยตรีสิงหา วิชัย  ครู ชำนาญการ
1
8.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
11