โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพิสิษฐ์พงศ์ เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางมณีรัตน์ กรรณิกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุรพล วิเศษชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวนภัคมณ พิศภาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายดำรงศักดิ์ ศรีตะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางบัวลอง อุ่นประเดิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายนันทพงษ์ พรรณขาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางญาณิน วิเศษชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุปราณี พันธุ์เทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอุดมพร เหลืองยวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพัชรินทร์ ศรีแสนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอุทัยวรรณ จารุทรัพย์สดใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสดุดี วรรณจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางรุ่งฤดี โนนเวียงแก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
10