โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 65 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 66 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองกาฬสินธุ์

จำนวน 85

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 7 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 10 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 10 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 4 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 16 50 66
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
7
0
0
6 ศิลปะ
1
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
12
5
49
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางตรีญากุล จันทรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนพวรรณ ศิริพงษ์อุทุมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจุฬาพร ภูโอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพรนภัส มะหิพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวงศ์ชีวพันธ พันธ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุภาภรณ์ มณีศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางนภัชชล โคตรชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเยาวเรศ สีพรมติ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอโนมา เย็นใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวปราณี นันทะแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวเพียงตะวัน บุญแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพัชรากร น่วมมะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางปรารถนา ทักษิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอธิวัฒน์ จิตจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางบุญแสง พรมนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางบุณยกานต์ โสภาภาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวิวัฒน์ ยงประพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสมทรง ยงประพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุภาภรณ์ ดงเรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวสุดใจ บุษบงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวีรศักดิ์ ชัยปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจิราพร เครือแวงมน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวัชรา กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสงวนศักดิ์ นามพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนพวรรณ แสนมาโนช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสินีนาฏ ศิริชัยวัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายฉลองชัย สหนาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนงนุช นามพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายเผด็จศักดิ์ คำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางประสพสุข คำชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางยุพา กุลมงกฏ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอัจฉรา เหง่างาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางดวงตา จันทชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางปราณี ภูช่างทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายวุฒิชัย คำสมหมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางจิตรา เนาวะเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุกัลยา บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายณัฐพงค์ จันทชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางรุณณี รุ่งระวีวิลาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางณัฎฐิรา คำสมหมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางชมพูนุช จำปาอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายพิทักษ์ แสงลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวสุทธิดา จรัสแผ้ว  ครู ชำนาญการ
0
44 นายเขต ดอนประจำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายณัฐวัฒน์ สารทะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางอมรรัตน์ สมสุข  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวอรทัย ธารแผ้ว  ครู ชำนาญการ
0
48 นางนุชนภา ชาแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาววรรณิศา ยุบุญชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 ว่าที่รต.วิชชาวุธ อุ่นสิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางเพ็ญนภา ธารประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวธัญลักษณ์ เทียนน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางอรวรรณ เหล่าชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวนารินทร์ สินทรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายณัฐพล จันทร์ศรีราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางกวิสรา พันธ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายเดชฤทธิ์ หลักคำ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางณัฐรานี สุดตะนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวสุจิตรา อุทธาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวพัทธ์ธีรา อามาตย์มนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายคมสันต์ ดลเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวปิยะดา ดีสวนโคก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวปัทมา เสนสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 ว่าที่ร.ต.หญิงศิริลักษณ์ ดาวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางเทียมจันทร์ ภูผาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
23