โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เหล่ากลางวิทยาคม

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 12 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
2
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวตรีสุคนธ์ คูนาเอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสายสุดา ดอนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางทัศนีย์ อาจอำนวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายโกศล ภูบุญเติม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางวรินดา โคตรนาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายนิคม วิชาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสมเพียร เนื้อมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวพิทยา วงศ์กาไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพิมพรรณ รัตนวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสวิตตา วังเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมมาตย์ ดอนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสิมลา เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการ
0
13 นางลำจวน หนองภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอารีย์ เนื้อมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางภัทรียา ภูพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเกียรติยศ ขุนทิพย์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางชยาภรณ์ อินอุ่นโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายธนบูรณ์ อินอุ่นโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายมนูญ เกษมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
14