โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มหาไชยพิทยาคม

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 11 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
1
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางลักขณา ทุมมาวัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกรรณิการ์ ปานะลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวเพชรไพลิน ค้ำชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวปรียาภรณ์ จันทยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายกฤษฎากร กรรณิการ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
6 นายอิศรา เรืองศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุดตา ถิตย์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวฉวีวรรณ์ จันทร์สะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางธนัตพร กรมัฆวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวันทนา นามนิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายพันทิพย์ นามนิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวิภาภรณ์ สีอ่อนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพิมพิมล ธงวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางบุญทวี คำเนตร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
10