โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยผึ้งพิทยา

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 1 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 21 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประภาส กุลเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสุวัฒน์ศิลป การถวิล  ครู ชำนาญการ
0
3 นายอธิปติ จิตภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายณัฏฐชัย กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอภิสิทธิ์ สิงห์จินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุธาวัลย์ แสงกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายฉนวน อุทโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจารุวรรณี เจริญท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรวิวรรณ คุ้มนายอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางลัดดา กิ่งภูเขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสาโรจน์ ชำนาญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศิริวรรณ มีสารพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุมาลี เทวฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางบุญเรือน พูลพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสมพร สิงหศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายคนึง เทวฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอภาภรณ์ วรรณสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายคงศักดิ์ วิชาหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายพินิจ ฤทธิ์โรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายแต้ม สมศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางกุลนิตย์ มีสารพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางปรุงจิตร แสบงบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายไชยรัตน์ น้อยสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางไพบูลย์ บุญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวสุมาลี รัตนศรีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายรุจน์ เอราวัณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางดุษฎากร สมศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางกัญญาภัทร สุดานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางวรินทร หงษ์อุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางรชนีกร ระฟ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางรุจิเรขา สิงห์จินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางดารุณี ดวงวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางเพ็ญศรี ชื่นวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
26