โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 162 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 164 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สกลราชวิทยานุกูล

จำนวน 225

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 15 19
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 15 24
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 29 40
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 14 20
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 16 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 7 11
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 2 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 8 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 6 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 52 112 164
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
14
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
22
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
5
28
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
17
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
15
0
0
6 ศิลปะ
1
0
10
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
8
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
13
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
6
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
10
133
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนุจจรี เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
52.00
2 นางเกษมณี เรืองเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
3 นายจักรพันธ์ สาระวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวิภา มุ่งนากลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
5 นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
6 นายประพืช ขาวสุริจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
7 นางนิตยา บุญรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
96.00
8 นางพวงผกา ภาวะบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
92.00
9 นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
10 นางสัจจา ศิลปรัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 ว่าที่พันตรีธงชัย ประวีณานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
14 นางธัญรัชต์ ศรีทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
15 นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
80.00
16 นางภาวนา พิฑูรมานิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
17 นางจิราพร อุทุมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
18 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
19 นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอำไพ ญาณสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
21 นางสาวอัญชลี แก้วมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
22 นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนันทิยา จุลพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายบุญนาค คำมุลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางธนตพร พูนปริญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
43.00
26 นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวณัฎฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
146.00
28 นางพิมลพรรณ โพธิดอกไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายประยูร สิริโชควัฒนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายประจักษ์ อุ่นใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
31 นายวีระเดช เวี่ยนวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางจิราภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
34 นางมนันยา คำมุลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางยุภา วุธรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายนิรันดร เพชรคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายประสาท ธรรมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายวิทวัฒน์ วงศ์บาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวธีราภรณ์ พุฒธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายนพพร ทิพย์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางศุภมิตรา ปริญญาพล ปริญญาพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายสุคนธ์ พรหมสาขาฯ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางพูนสวัสดิ์ วะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวิลาวัลย์ คงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
45 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
46 นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
49 นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
46.00
50 นายรัฐศาสตร์ สวัสดิ์มูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางกิตติยา มุกดาประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวเรวดี ระภาเพศ  ครู ชำนาญการ
4
144.00
53 นายพงศธร ศรีอาจ  ครู ชำนาญการ
3
34.00
54 นางน้อมจิต ศรีอาจ  ครู ชำนาญการ
3
34.00
55 นางบุญญาพร เรืองกรไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางมณีรัตน์ วุฒิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
58 นางสรวงสมร อุทัยดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
59 นางสาวดารากุล ชุมปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางนวลจันทร์ สำนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
99.00
61 นางราตรี ศิลารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางกิตติพร อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
63 นางสิริพรรณ นามละคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
72.00
64 นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
65 นางดวงสมร คำชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางอาทิตยา อภิวาทนสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางอรพิน พานพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
68 นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวภิญญามาศ หอมไกรลาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายเมฆา ดีสงคราม  ครู ชำนาญการ
0
71 นางเนตรชนก แสนทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
72 นางบังอร ผานะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
76.00
73 นายวุฒิชัย นาคแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายอานนท์ มโนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
75 นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
32.00
76 นางสาวจันทร์จิรา พารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
52.00
77 นางวชิรา ชาติชำนิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
78 นางสาววชิราวรรณ นาระคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
79 นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
80 นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
81 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
110.00
82 นายสุพจน์ ผิวหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
83 นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางเบญญาภา ขาวไป๋  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
85 นางชุติมา รายณะสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
86 นางภัทรามาส เพ็ญสุภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
87 น.ส.วาสนา มุ่งกั้นกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางดวงฤดี แก้วเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
89 นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสังวาลย์ สิทธิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
91 นางวิจิตรา แก้วหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
92 นางกรกนก คำเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายสินธุ์สมุทร นารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายศักดา สินธุระวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นายกรีฑา ภูผาดแร่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายวัฒนา สุวรรณคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
72.00
97 นางเสาวรจนี จันทวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นายกิตติ นันตะสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
99 นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
100 นายกฤษณะ แก้วเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางแก้วตา วรโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
34.00
102 นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
103 นางคันที โสมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
140.00
104 นางอรัญญา แสงสิริวิชโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นายธีรพันธุ์ จันทบุตร  ครู ชำนาญการ
3
58.00
107 นางสาวประภากร นีละวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
108 นางผุสดี บุญหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสุธินี บุพศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายกฤษฎา ด้วงติลี  ครู ชำนาญการ
0
111 นางนิภาพร วังคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
112 นางสุชาดา เสียงเพราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
113 นายจักรพันธ์ สมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวกัณธิมา กระเดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
115 นางพรพิมล ทองอุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวรจนา เพ็งเก่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
120.00
117 นายประสาท พ่อคำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
118 นางทัศนีย์วรรณ สามาารถ  ครู ชำนาญการ
2
12.00
119 นายจิโรจน์ อณาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวปิยวรรณ ชโลธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
121 นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นายสถาพร เดชโฮม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
50.00
123 นางดีลาวรรณ์ พรหมจอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
84.00
125 นายวิโรจน์ เฉลยสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
126 นายวีระพล สุวรรณชัยรบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
127 นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร  ครู ชำนาญการ
4
30.00
128 นางจรีพร ราชพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
129 นางสาวดารินทร์ จันตะเสน  ครู ชำนาญการ
0
130 นางนัยนันทน์ สว่างสิริวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวบุญญารัตน์ ทุมกิจจะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
132 นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวนิศากร วังคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
134 นายอัษฎาวุธ คำเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางพัฒนปภา ศิริมาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
136 นางสาวยวนใจ พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
138 นางตติญา กาญจะนะกันโห  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางพรพิศ ผิวหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
192.00
140 นางเบญจพร ศรีวรกุล  ครู ชำนาญการ
0
141 นายชัยทวี มีไกรราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นางสาวจุไรรัตน์ จันทไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นายประภาษ สมยาภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
144 นางสาวทิวากร วงษ์เสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
145 นายพงษ์เทพ สารนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นายอดิศักดิ์ บิดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางกรุณา โถชารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางพรพิศ ผิวหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
192.00
149 นายอุระ ศรีอิสาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นายรุ่งชัย ศิริบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นายธนัญชัย ทาบุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นายธีรภัทร์ น้อยสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
154 นางสาวสุกัญญา วราพุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นางนันทิชา ธาตุระหัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 บุญญาพร เรืองกรไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นายณพัชร เอกภูมิพัฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
13.00
158 ชลฤชา คะสาราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 อุดมชัย จันทพรหม  ครู ชำนาญการ
0
160 ศุภร จันทนะชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 อดิศักดิ์ บิดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
162 ชราวุฒิ พีระธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
163 วารุณี หน่อแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 พัฒนา เครือคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
12
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
11
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
8
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
12
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
9
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
7
 
รวม
83