โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าแร่ศึกษา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 22 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
8
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพรนิษา ศิริบุรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายไสว วะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายประวัติ คุณแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายนุรักษ์ บุญร่วม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางขนิษฐา ศรีวรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวกรรณิกา พันธุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวรพิศ อินธิราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางรุ่งอรุณ ถำวาปี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอนุสรณ์ จันทร์คามคำ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางจิรัชยา บุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางปนัดดา ภัทรวงศ์วิสูตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรัตนากรณ์ รักษา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางชุติมา ลายทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นายอาภันตรา แสงวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 ว่าที่ร้อยตรีภัคจิรา วงศ์สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวันวิสา ไชยตะมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวบุญยงค์ ตาลวิลาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวพิชญาภา อินธิแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายณัฐชาติ ลือแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวดวงใจ ภารสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายยอดเพชร ฮังกาสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวปวีณา บุตะลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางกุลธิดา วงศรีลา  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวน้ำผึ้ง เสนดี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางกุลธิดา วงศรีลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
8