โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำเพิ่มพิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 1 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 12 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
9
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจักรินทร์ ชื่นค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวศิรัญญา ปาละคะ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายนิพนธ์ ยิ้มแย้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสถาพร ไตรพิษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางวิภารัตน์ อุตนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
6 นายพันทิพย์ เหล่าหาโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายมณี ทะนุการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
8 นางขวัญยืน อธิศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศรีสุฎา ชิณโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
10 นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
11 นางสาวแรมจันทร์ พรมปากดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเชาวฤทธิ์ เกตุวงษา  ครู ชำนาญการ
1
8.00
13 นางสาวยุพา ชิณโคตร  ครู ชำนาญการ
0
14 นายมนตรี ล้ำเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
15 นายอนุชา มีภูคำ  ครู ชำนาญการ
6
62.00
16 นายสุคนธ์ ภูชำนิ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวกนกอร บุษปะกฤษ์  ครู ชำนาญการ
2
22.00
18 นางสาวกฤตยา ชื่นนิรันดร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายธีระพล สอนวงค์ษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาววารุณี มาตรสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางภัทรวดี ตรีโอษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายไกรวุฒิ วงศ์ชารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายศิวาวุธ ชิณโคตร  ครู ชำนาญการ
0
24 นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5