โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 49 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 55 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พรรณาวุฒาจารย์

จำนวน 65

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 4 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 8 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 11 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 39 55
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
5
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
12
35
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนรพงษ์ปณต นรสาร  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
3 นายสาลี่ กางทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
4 นางสาวพราวพร นิลเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพรศิริ หล้ามงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
161.00
6 นางระเบียบ ป้อมไชยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
48.00
7 นางพรทิพย์ พานิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
36.00
8 นางพนาวัลย์ งอสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายพูนพล จองกัลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายทศพล พยัคฆพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรัตนา แพงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางบุญวรางค์ เหลาพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนุจิรา ประทุม  ครู ชำนาญการ
1
24.00
15 นายอัคเดช ศรีพรหม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวพฤกษา ปากหวาน  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสมศักดิ์ ทองแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสมพิศ กางทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายอิทธิฤทธิ์ สมงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
22 นายอุกฤษ มะโนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
23 นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
66.00
24 นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
25 นางสาวกรศิริ พิลารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
102.00
27 นางสาวณัฐวรัญช์พร สังคณิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวสุวัลณา ศิริเวช  ครู ชำนาญการ
4
135.99
31 นางเพ็ญสิริ พิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวกนิษฐา กลยนี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางบุบผา ทะวะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายสิทธิชัย อุสาพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
84.00
35 นางสาวกนกพิชญ์ ชาติชำนิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายปัญญาวุธ จันทรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวจงกล ภิรมย์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายผาสุข นาโควงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
40 นางสาววราพร การุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายวรสิทธิ์ พรหมมา  ครู ชำนาญการ
17
132.00
42 นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
43 นางสาววายุพา พลศักดิ์ขวา  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวปภัสรา เตียงพลกรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายกิติพงษ์ สัพโส  ครู ชำนาญการ
1
0.00
48 นางภักดี อามาตมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวชุติญา เกตวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาววายุพา พลศักดิ์ขวา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
17