โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธรรมบวรวิทยา

จำนวน 50

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 19 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
6
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุภาพร สุจริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายไชยวรมัน รัตนะธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายคมสัน คำพิชชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสหัสชัย อ่อนประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุมาลี เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอรุณรัศ กัลยาไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 ว่าที่พันตรีสุชาติ เจริญไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวนภาภรณ์ ขันละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางทัศนีย์ วงศ์ประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายครรชิต เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางใจทิพย์ โคตรวิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนุชนภา ศรีสมสู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางประภาวี ปลงจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวรัชดา สมนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายธราเทพ เทบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางอริสา อรัญมาลา  ครู ชำนาญการ
0
18 นายณัฐวุฒิ เชื้อกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายมงคล ศรีสำราญ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางวิภาวดี เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวรัตนา อินทร์เพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางดารณี ฤทธิธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางดวงจิต บุตรแดง  ครู ชำนาญการ
0
24 ว่าที่ร้อยตรีสุรพิน ขาวขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายชุมพล อรพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
27 นางดวงกมล อุปสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
17