โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 20 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 13 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
4
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
2 นางนารี พรมนิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
3 นายนราดล นวลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวปัญจา แก้วคำแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
5 นางณัฐทิยา สุวรรณวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
52.00
6 นายวิษณุ นันทราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อินทรพานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวรุ่งนภา พรหมภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายบัญชา โยธายุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
10 นางสาวสมพร เชื้อสุภา  ครู ชำนาญการ
1
11.00
11 นางพัชรนันท์ แสนดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
48.00
13 นายสุกลพัฒน์ การร้อย  ครู ชำนาญการ
3
44.00
14 นางวิภัสสร จันทวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
15 นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายอนุพงศ์ ไชยบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวนิตยา สอนนุชาติ  ครู ชำนาญการ
1
21.00
19 นายไชยา ใจกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 สุพัตรา จันทบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8