โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 72 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 76 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านม่วงพิทยาคม

จำนวน 90

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 8 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 10 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 9 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 9 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 6 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 25 51 76
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
3
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
4
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
7
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
2
0
0
  รวม
32
14
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุระชัย แสนเสิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายโชคชัย เศษอาจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางชนิตา ยิ่งยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
4 นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวิทยา สาขามุละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสถิตย์ เฮียงราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
128.00
7 นางสาวกัญญาภัค ปัญเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางราตรี ทิพย์มหาอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
9 นางวิวัลยา ปัญเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
10 ว่าที่ร้อยตรีศิริ นารีสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
11 นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
12 นางประณาลี ยงพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
13 นายธาตรี วารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกรรณิการ์ ศรีสำอางค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
104.00
15 นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
16 นางกฤษณา ถาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายพนัส ทองปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
18 นายชลิต ยิ่งยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอนุรี โฉมยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายอุดมศักดิ์ ถาบุตร  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวนิภาพร อาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นางสาวอัมรา ปัญเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางรัตนาภรณ์ นรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจารุวรรณ สาระด่วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
200.00
25 นางสาวจุฬาลักษณ์ เมืองมุงคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
26 นางสาวศุพิชชา บุตรละคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
27 นางสาวสุวิมล ขันทีท้าว  ครู ชำนาญการ
1
16.00
28 นางพนัชกร หอมเฮ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางพนิดา สาขามุละ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางดวงกมล อุปสรรค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
86.00
32 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอักเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
33 นายกิ่ง สุพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
34 นางสาวณัฐฎาพร จันทรมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางกิติยา ทองไสย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
36 นางอนงค์รักษ์ โตปิตะ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวสุชัญญา ชายทวีป  ครู ชำนาญการ
0
38 นางษมาวดี จักรโสภา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
39 นายวรายุส พงษ์ถาวร  ครู ชำนาญการ
0
40 นายสุรพงษ์ สมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
41 นางวรรณิสา บรรเทา  ครู ชำนาญการ
7
60.00
42 นายอัฏฐวิวัฒน์ คำธะณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
117.00
43 นางอัจฉรา พงษ์ถาวร  ครู ชำนาญการ
4
54.00
44 นายนันทพงษ์ ลายทอง  ครู ชำนาญการ
5
66.00
45 นางสาวจิราวรรณ มั่นจิตร  ครู ชำนาญการ
13
150.00
46 นางยุพาภรณ์ ศรีสถาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
76.00
47 นางหนึ่งฤทัย อะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางศุภพิชญ์ ไชยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
49 นางสาวมานิตา เสนมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
76.00
50 นางสาวเวศิยา พรหมสาขา ณ สกลนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
172.00
51 นางสาวพรสุดา สาขาสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
60.00
52 นางอภิญญา อาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายณัฐ อุปนิสัยพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวจินตหรา ขันเพียแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
90.00
55 นายกันตพัฒน์ เดชาพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
66.00
56 นางสาวรัตนสิริ เลิศสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวอลิสลา พลราชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
58 นายชัยชนม์ หลักทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
59 นายชูชาติ เจริญชัยไธสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
60 นายมงกุฎ วงศ์สาคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวอรุโณทัย หนูอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
62 นายนวพล อะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวเพ็ญนภา พรมลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
96.00
64 นางกัญชลิกา กัลยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
176.00
65 นางสาวนิภาวรรณ โพธิ์ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายอนัน ต้นสวรรค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวรัชฎาพร อินธิปีก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายอภิวัฒน์ ราช้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางอุไรวรรณ แสงหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางอังคนางค์ โชคสารพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายไพรัช ดอกกุหลาบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13