โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงคำวิทยาคม

จำนวน 193

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 14 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 13 21
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 17 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 12 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 16 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 6 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 37 90 127
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
8
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
8
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
8
14
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
7
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
14
2
0
0
6 ศิลปะ
1
4
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
3
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
2
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
22
55
50
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 พิชญา ยะสาดายัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
86.00
2 ครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการ
2
37.00
3 นายพชรพล บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
4 อรพินท์ ยี่สิบแสน  ครู ชำนาญการ
0
5 พชร โหจินดารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 มณีรัตน์ ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
108.00
7 นางสาววรรณวิมล อธิคมธร  ครู ชำนาญการ
9
66.00
8 นางสาวรุ่งรัตน์ พลนรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
9 ธนดล พุทธสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวชุมพร บุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
11 รุจิรา แสงศรีจันทร์  ครู ชำนาญการ
4
56.00
12 นายยงยุทธ ศรีวิราช  ครู ชำนาญการ
0
13 เรืองอุไร สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
5
50.00
14 นางกมลพร ศรีวิราช  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสิริกร สิริสุขเพิ่มพูน  ครู ชำนาญการ
3
114.00
16 นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
116.00
17 พัทธดนย์ อุดมสันติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
18 ศักดิพันธุ์ มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 บุณยนุช พงษ์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 ศิริขวัญ อินทนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 วุฒิชัย. ยาวิไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ศนิสา ศรีสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวสายทอง แก้วนันทะ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอัจฉรา เวียงลอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
202.00
25 สถิตย์ เย็นใจ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
26 นายวิเชียร ใจดี  ครู ชำนาญการ
4
152.00
27 ชัยวุฒิ กันทะมูล  ครู ชำนาญการ
0
28 ศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน  ครู ชำนาญการ
4
42.00
29 นางสุวรรณรักษ์ มาสุข  ครู ชำนาญการ
5
75.00
30 นุชนารถ ใจรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 พิราวรรณ โพธิเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
168.00
32 วรัท หมั่นการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
90.00
33 ประหยัด ปันแปง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
34 วราภรณ์ จันธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
35 รุ่งทิพย์ ขันธวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
36 สกุลกานต์ พิศาลชัยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 ประสิทธิ์ บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 รัตนพรรณ วังดี  ครู ชำนาญการ
6
118.00
39 ภัทรพล เมืองก้อน  ครู ชำนาญการ
0
40 นายสันติ หอมนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
41 นางยุพิน ลครแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
42 พัชนีย์ วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
43 นาทธพงค์ แก้วสุข  ครู ชำนาญการ
2
28.00
44 มัทนา เกตุสิงห์น้อย  ครู ชำนาญการ
5
60.00
45 สาวิตรี สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
46 กานต์สินี ณ น่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 เฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
48 นายอัครเดช มัลลิกะมาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
49 เดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
50 พิษณุ รัตนไพศาลกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
51 นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิต  ครู ชำนาญการ
0
52 นางจันทร์ฟอง ผิวสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 ปวินท์ เบิกบาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
114.00
54 นางสาวจิราพร สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางจรัญญา บัวดี  ครู ชำนาญการ
5
138.00
56 จิณณ์ณิชา บุญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
32.00
57 ยงยุทธ โขนภูเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
58 วรเมศ ภัชรธาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
59 จิราพร บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางฐิฏิวรฎา เสาร์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
61 นายวิชาญ ไชยมงคล  ครู ชำนาญการ
1
21.00
62 วันเพ็ญ พวงมะลิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
63 นนธนัท ทานันท์  ครู ชำนาญการ
2
36.00
64 นางอชิรญา ป้อเฮือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
65 นางรำพึง ศรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 กันยากร วงค์ไชยา  ครู ชำนาญการ
0
67 นางญาโณทัย ถาคำวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 ดารนุช ปัสตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 สุทิน เรืองนภารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางเกษร สิงห์โตนาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 ปาริชาติ ราษี  ครู ชำนาญการ
0
72 วิรัตน์ วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 ภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
74 วรรณพร กาติ๊บ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
75 นางปิยวรรณ จันทร์วัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
76 ปณิธี กองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
131.00
77 สุอัญชัญ. ชัยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 อัมพิกา ไกรอ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
122.00
80 วรชิต ฟูศรี  ครู ชำนาญการ
0
81 ประการ วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการ
1
12.00
82 นิรชา ศรีชัยคำ  ครู ชำนาญการ
0
83 กานดา พงศ์นภารักษ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
84 วรรณวิไล ชุ่มใจ  ครู ชำนาญการ
0
85 ญวน ศรีชัยคำ  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวกุสุมา ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
87 สุภัค วงศ์อรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นาางสาวกษิรา ศศิภาศุภสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
70.00
89 กฤษณพงษ์ ปิงยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวชฎาพา มุงคุณคำซาว  ครู ชำนาญการ
0
91 อัญชลี พรหมเสน  ครู ชำนาญการ
3
160.00
92 ยลภัทร มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางณิญดา เสนาบุตร  ครู ชำนาญการ
1
7.00
94 อัครเดช จิตศรัทธา  ครู ชำนาญการ
0
95 สายรุ่ง มีหลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 ธิติยา อาจบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
97 ธัญญชล ทองสา  ครู ชำนาญการ
3
66.00
98 ภาณี จันทร์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 ระวีวรรณ ศรีพิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 อานันท์ อะภิวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
32.00
101 ทัศนา พงศาวิภาวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
103 ปริญญ์ พันธ์ดี  ครู ชำนาญการ
0
104 ประวินวรรณ สวาสดิ์มิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
95.00
105 ณัฐกานต์ ห้ากี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นิภาวรรณ กันทเนตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 ณอภัย พวงมะลิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
108 ปฏิธาน ตันบูรณา  ครู ชำนาญการ
1
24.00
109 ขวัญกมล จางวิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 จินตนา วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางรำเพย คำแดงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นาง รำเพย คำแดงดี   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 ลัดดาวรรณ นุ่มนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 สวลี กันทาดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 กุลวดี ตาจันทร์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 ศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 วิษณุ ทิมวิธรรม  ครู ชำนาญการ
0
118 ศรีไพร ฟ้าเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
119 เพลินพิศ ทรงจำ  ครู ชำนาญการ
0
120 โชต ขันทะบุตร  ครู ชำนาญการ
0
121 ศุภเมธา ธาดาชลวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
122 รำเพย ดำแดงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 กัลยาณี งามดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 สุรเดช ดอกมะลิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 ปิยาภรณ์ ปรีเปรม  ครู ชำนาญการ
0
126 นงค์ลักษณ์ ประมล  ครู ชำนาญการ
9
66.00
127 ชนันท์ธิดา ใจคำสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
7
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
8
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
47