โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภูซางวิทยาคม

จำนวน 67

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 32 44
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
6
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
6
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
23
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 เกวนยุทธ ใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
2 สว่างจิตร์ ตรีพร  ครู ชำนาญการ
1
26.00
3 ประภาวดี ปันมี  ครู ชำนาญการ
2
18.00
4 ฐานิตา ประวัง  ครู ชำนาญการ
0
5 โสภณิศร์ เสือพิณ  ครู ชำนาญการ
4
72.00
6 วิลัยวัลย์ วรรณคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 อนันท์ ศรีชัยตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
8 คิณ ประชุม  ครู ชำนาญการ
0
9 ปกรณ์ รวมสุข  ครู ชำนาญการ
1
12.00
10 วรรณยุพา โกมลวิจิตรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 ลัดดา เดชสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
12 ธันยธร กิ่งชนะ  ครู ชำนาญการ
2
19.00
13 วัชราภรณ์ โยธาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
14 โสภา ก้อคำ  ครู ชำนาญการ
0
15 ลักษณาวดี คชเศียร  ครู ชำนาญการ
3
60.00
16 อุบลวรรณ จิตเกิด  ครู ชำนาญการ
2
111.99
17 วิลาวรรณ ธะนะ  ครู ชำนาญการ
1
20.00
18 ชลิดา สุหล้า  ครู ชำนาญการ
6
36.00
19 กัญญารัตน์ หัวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
20 อรนุช พิกุลทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
21 จิณณพัต ทองนิธิกูล  ครู ชำนาญการ
3
110.00
22 ประพันธ์ เดชสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
23 ผกามาส สุภาวะ  ครู ชำนาญการ
1
32.00
24 นงเยาว์ เทพนากิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
132.00
25 ไกรสร เทพนากิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
26 นิศาชล แซ่โก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
125.99
27 อนัญญา สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
28 ประสิทธิ์ ถวิลวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
86.00
29 นิภาพันธุ์ ใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
30 สายสุดา สร้อยสวิง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 สารภี บุญชัย  ครู ชำนาญการ
1
8.00
32 สมมิตร แก้วปงสัก  ครู ชำนาญการ
0
33 เติมศักดิ์ สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
34 ศรีไพร ใจกล้า  ครู ชำนาญการ
6
144.00
35 ชญานันทน์ หมดสังข์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
36 ณัฐวุฒิ บุญชัย  ครู ชำนาญการ
3
84.00
37 อังคณา กันตะยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
38 อัญชลี ดวงขยาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
204.00
39 นุสรา เทพบัณฑิต  ครู ชำนาญการ
1
8.00
40 ศรีทอน อ่างเกียรติกูล  ครู ชำนาญการ
1
8.00
41 รังสรรค์ เตชะแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นรรท์ทวรรณ ยอดสาร  ครู ชำนาญการ
4
144.00
43 วิลาวัลย์ ชิตอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายดุริยะ วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
7
 
รวม
28