โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามัคคีวิทยาคม 2

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 12 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
4
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 บุญเชิง นามวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
2 เฉลิมเกียรติ ไชยอุประ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
3 นางสาวดารกา บุปผเวส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
13.00
4 นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
5 ศิริลักษณ์ บุญทอง  ครู ชำนาญการ
1
90.00
6 อาภารัตน์ อ้ายมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
7 ชุเกียรติ วิชัยทา  ครู ชำนาญการ
1
0.00
8 นางศิริพร ดอนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 พรสวรรค์ กัมพลานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
10 นางพัชรี ชัยศิลปิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
11 นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
12 นางวิชุดา แกัววรรณดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
13 สุวภัทร ปันธุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
14 นายธีระ อะทะวงษา  ครู ชำนาญการ
0
15 นายถนอมชาย บุญนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจริยา วัตถพานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
10