โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 33 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่สรวยวิทยาคม

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 0 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 18 33
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
6
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
23
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอรพิน คำวิลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายอนุภาพ มงคล  ครู ชำนาญการ
2
42.00
3 นายจักรวุธ ราชรองเมือง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางพัชราพร ขัดแปง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
5 ภาวินี ทิพวรรณ์  ครู ชำนาญการ
4
188.00
6 วรพงศ์ บายันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
94.00
7 ภานุรังสรรค์ หมื่นจันทร์  ครู ชำนาญการ
2
68.00
8 ลำภู โฮซิน  ครู ชำนาญการ
6
119.00
9 จีรวรรณ. เตชะโส  ครู ชำนาญการ
0
10 จิราวรรณ ร่วมชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
11 สุภาพร คำจีนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 วรนุช ทองอรุณศรี  ครู ชำนาญการ
0
13 จาตุรนต์ ใจมอย  ครู ชำนาญการ
0
14 วลัยลักษณ์ ตั้งเจียมศรี  ครู ชำนาญการ
2
52.00
15 นางเกษร หมุดทันใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นายสมควร ธรรมากาศ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสุรเชษฐ์ มาปลูก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสุธินีย์ ชัยแสวง  ครู ชำนาญการ
0
19 นายวิภพ แก้วรากมุข  ครู ชำนาญการ
0
20 ภูมินทร์ ธรรมของดี  ครู ชำนาญการ
0
21 นายธีรศักดิ์ ทาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
22 พสุ ประมวน  ครู ชำนาญการ
0
23 มณฑิยา พุทธรักษา  ครู ชำนาญการ
0
24 นางจุฑามาศ ฝอยทอง  ครู ชำนาญการ
12
102.00
25 ธีระพงษ์ คุนานวล  ครู ชำนาญการ
0
26 ภรภัทร สอนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 เจตชฎาพร ประมวน  ครู ชำนาญการ
0
28 ศิริรัตน์ ขัดทะขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
29 ฉันท์ทิพ วงศ์อุต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นนทพันธ์ ณ ลำปาง  ครู ชำนาญการ
0
31 ปนัดดา ไชยวัง  ครู ชำนาญการ
0
32 นายวุฒิชัย บุญตูบ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
10