โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 88 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 96 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โยธินบำรุง

จำนวน 131

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 15 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 12 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 9 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 14 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 9 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 23 73 96
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
4
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
6
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
5
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
6
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
7
0
0
6 ศิลปะ
0
0
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
3
3
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
13
29
52
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุธาทิพย์ มีนุ่น (พาหนะ)  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
54.00
2 นางเสาวลักษณ์ พงศ์สมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
3 นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนันทาวดี ปรีชาพร (วุฒิมานพ)  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
5 นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
44.00
6 นางวนิดา หมวดจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
96.00
7 นางปฏิญาภรณ์ ธานีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
8 นางสาววิมล แซ่เดียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
9 นางสาวดารารัตน์ เกตุกำพล (แย้มเยื้อน)  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
70.00
10 นางสายสนีย์ อรุณกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
46.00
11 นางเจียมจิตร์ เกียรติวทนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
44.00
12 นางสาวจิราภรณ์ มาศประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
13 นางปรียานุช กิจเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
50.00
14 นางจุลีพร ภู่พงศ์เพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
144.00
15 นางรุจี บัวเชย  ครู ชำนาญการ
3
24.00
16 นางสอิ้งรัตน์ สุวรรณวัชรกูล  ครู ชำนาญการ
2
80.00
17 นายอรรถ เภรีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
18 นางจอมนาง เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
3
48.00
19 นางปาจรีย์ สมประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
20 นางโสภา ชูสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
21 นางกุลวัชร์ ลีละพันธุ  ครู ชำนาญการ
3
48.00
22 นางกัลยา ผลใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
23 นางปานทิพย์ มีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
24 นายชากริช (ศุภกิจ) สมัยสงฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
25 นางหทัยรัตน์ วัตรุจีกฤต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
26 นางสาวมลศรี รุจิระยรรยง  ครู ชำนาญการ
1
18.00
27 นางโสภา ราชวาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
119.99
28 นางพรทิพย์ มโนเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
29 นายมนูญ หวันเหล็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
30 นางสุมาลี แก้วคง  ครู ชำนาญการ
4
72.00
31 นางมาลิวรรณ ราชธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
32 นางปาริชาต ทับสุทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
33 นางอุมาพร คนธรักษ์ ดายเยอร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
34 นางสุนิตา คงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
35 นางอนัญญา เทโหปการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
36 นางนวมน สามัคคี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
37 นางธณิกา รังสิมันตุชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
38 นางสุนีรัตน์ ไชยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
39 นางฮามิด๊ะ ดาราแมง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
40 นางสาวอโณทัย ถาวโรฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
41 นายรัฐนันท์ ยุโสต  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
42 นายเมธา สามัคคี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
43 นางวรรณี ธรรมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
44 นางสาวพะเยาว์ หอมเกตุ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
45 นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
46 นายสมศักดิ์ ทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางวิชุดา เวชสารศรี  ครู ชำนาญการ
3
48.00
48 นายวิทยา เวชสารศรี  ครู ชำนาญการ
3
48.00
49 นายอะหมาด หัตถประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
50 นางสาวสกาวเดือน พรหมทอง  ครู ชำนาญการ
0
51 นางปุณิกา ภวังสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
52 นายนิวัฒน์ อรุณ  ครู ชำนาญการ
1
8.00
53 นางปริยาภัทร ช้างกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
54 นางสุนิสา สงวนถ้อย  ครู ชำนาญการ
3
48.00
55 นางสาวจินตนา ซ้ายเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
50.00
56 นางสาวนิตยา สุขจ้อง  ครู ชำนาญการ
6
88.00
57 นายพรณรงค์ ลักษณะกุล  ครู ชำนาญการ
1
16.00
58 นายสมพงศ์ ไชยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
59 นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำ  ครู ชำนาญการ
4
76.00
60 นางชุติมา ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
4
56.00
61 นางสสิณัฐ จินดาเงิน  ครู ชำนาญการ
1
8.00
62 ว่าที่ ร.ต.หญิงปุญชรัศมิ์ แพ่งกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
63 นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
64 นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
65 นายพงศธร บัวผัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
66 นางสาวลักขณา รักเถาว์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
70.00
67 นายอมรินทร์ สุประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
68 นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสุดาวดี บุณยะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
70 นายทานเทพ กำลังเกื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
71 นายศิริวัฒน์ ชูแสงนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
72 นางสาวเจนจิรา อุ่นสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
73 นางปาณิสรา ว่องพรรณงาม  ครู ชำนาญการ
1
8.00
74 นางสาวสุรีย์พร พันทวีศักดิ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
75 นายกิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางอัมพร จุลบล  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวการย์วิสา หนูคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวนันทัชพร ศรีเชย  ครู ชำนาญการ
2
32.00
79 นางรัตนาวดี สิงห์พิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายอนุชา กลิ่นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาววิบูลย์ศรี มีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
72.00
82 นางสาวนฤมล คำพุทธ  ครู
0
83 นางสาวพชรกมล บุญฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายชัยณรงค์ จะรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
86 นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
87 นายสานนท์ เลิศวิริยะการณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวนิตยา วิไลศรี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
7
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
49