โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 11 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 22 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 5 11
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิธิมา ชิดเชี่ยว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุคนธ์ ทิพย์บุญแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางราตรี ทองเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายพยงค์ บุญฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมชาย นุกูลกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจรรยา ถนอมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางชญานิษฐ์ เสนทองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจินตนา วรรคจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางธัญดา วีระวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
0
10 นายขจร ชูวาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุภาพ รักถิ่นเดิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวเบญจมะ นาคะพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวิชชุดา เพ็ชรภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางซัลมา พงษ์ยี่หล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายชัยณรงค์ อินทศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวจินดา ธรรมนิยม  ครู ชำนาญการ
0
19 นางผ่องพรรณ เพชรทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอภิญูญา ช้างทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวสุจิตรา บุญแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางรื่นจิต แสงแก้วสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนงนภัส ธาระปรีชากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางบุษกร สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางจันทร์จิรา ชูศรีพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสุนทร ทองเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายพิชัย อินทวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายเสรี แซ่ตั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางชนาธิป ราชภูชงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางขวัญฤทัย คงสังข์  ครู ชำนาญการ
0
31 นายสิทธิพร ปรีชา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางมณฑกานต์ ตลึงจิตร  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสุนา ณ สุโหลง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
20