โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เกาะพะงันศึกษา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 12 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
5
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวบุญจริง ชมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวันวิสาข์ สุขภัคพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวิทวัส สุวรรณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวโสรวีร์ แช่มชื่น  ครู ชำนาญการ
0
5 ว่าที่ร้อยตรีประทีป กลีบโกมุท  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวชาลินี จันช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายพันธวัธน์ เพชรศิวานนทฺ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางลดาวัลย์ บัวนาค  ครู ชำนาญการ
0
9 นางขวัญนภา รัตนมณี คมขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางธัญลักษณ์ ด่านวิริยะกุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นายเลอพงษ์ พิทักษ์ฉนวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวปนัดดา เครือแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวธิดารัตน์ วัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายพิชิต ทองนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายจักรินทร์ ทองรัตนวิกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายฉัตรชุมพล เสือเปีย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายบัญชา วราภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางกิตติมา กลีบโกมุท  ครู ชำนาญการ
0
19 นายกอบชัย จันทร์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
0