โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 82 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 85 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เวียงสระ

จำนวน 144

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 10 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 9 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 10 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 9 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 12 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 65 85
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
6
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
4
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
6
1
0
0
6 ศิลปะ
3
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
39
26
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุวิมล นราอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสมทรง อำไพเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสมทรง วิชัยดิษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
5 นางศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
6 นางสาววราภรณ์ จินา  ครู ชำนาญการ
2
108.00
7 นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวอรสุมา ขานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
9 นางอาทิตยา ดวงมณี  ครู ชำนาญการ
9
124.00
10 นางสาวนัจที สุขขี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
11 นายสาโรจ วรินทรเวช  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพรทิพย์ ทองตำลึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางจำนัญ คุตกาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
14 นางวิจิตรา นิคมรัฐ  ครู ชำนาญการ
5
57.00
15 นางจิราพร เจริญผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเกษร ศรีรัตนสูตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
17 นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายมนัส พุ่มจุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
20 นางราตรี ขนาบแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
21 นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นายบุญส่ง หนูเซ่ง  ครู ชำนาญการ
3
18.00
23 นางสิริวรรณ์ ทิพย์โอสถ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสุริยา บัวทอง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางปิยนาฎ เดชาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
26 นางวาสนา บุญทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวิภา อินทร  ครู ชำนาญการ
1
6.00
28 นางสาวสุวิภา ไกรวัฒนพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
29 นางกาญจนา แป้นเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
30 นายนิวัฒน์ หัสพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
31 นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช  ครู ชำนาญการ
1
20.00
32 นายวันชัย ตรีสงค์  ครู ชำนาญการ
6
42.00
33 นางกชพร เรืองรอง  ครู ชำนาญการ
4
48.00
34 นายกฤติชัย ราชพิบูลย์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
35 นางสาวภัทรียา อานนท์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
36 นายสุเมฆ สุวรรณสาม  ครู ชำนาญการ
0
37 นางวันดี หอมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
59.00
38 นายตรัยพร เดชาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางอารัญญา บุญมาก  ครู ชำนาญการ
4
62.00
40 นางสาวจุธามาศ พริกเบ็ญจะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางกนกวรรณ ตั้งฐานานุศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสุชญา เทือกสุบรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
43 นางสาววาสนา อินทกรูด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
44 นายประเสริฐ ปลอดรัตน์  ครู ชำนาญการ
5
56.00
45 นางสาวสลี โรยร่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
46 นายเอนก เพ็ชรมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายปริญญา จอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
48 นายเอกพจน์ แก้วมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวน้ำฝน ใสหลวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวปริตา พืชผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
120.00
51 นางสาวภัทรศยา รัตนบัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวกาญจนา หอมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายสันติชูชัย ชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
54 นายซัลมาน ชุมสาแหละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางธิวาวรรณ บัวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
56 นางสาวศศิวรรณ มุสิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
195.99
57 นางสาวพัชรี มีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
58 นางอรวรรณ ศรีโชติ  ครู ชำนาญการ
2
12.00
59 นางสาววิชชุตา เตาวโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
80.00
60 ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกทิพย์ สุขอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
102.00
61 นายธีรภัทร์ ทองชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
62 นางสาวอารยา แก้วทองสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
121.00
64 นางสาวณิชากร เส้งสุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
74.00
65 นางสาวบุญเรือน เพอบาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายสุริยัน พรหมพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
67 นางเทพสุคนธ์ พรหมพาหกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาววิชุดา จำปาสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
69 นางอุทัยวรรณ แก้วทองศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางประนอม สรรพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
81.00
71 นางสาวพรวิไล ทิพย์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวหทัยชนก แสงมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
66.00
74 นางดวงกมล หวานแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวสุวราภรณ์ อินทร์ทุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
80.00
76 นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวลดาวัลย์ จันทร์จินดา  ครู ชำนาญการ
0
79 นางปภาดา บุญชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางนงนุช นนทโชติ  ครู ชำนาญการ
0
81 นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
22