โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กระบุรีวิทยา

จำนวน 71

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 5 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 31 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
26
9
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจารุวรรณ ด้วงงาม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางศลิษา สายน้ำใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอรยา สุริยะโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
4 นางสาวนภัสกร โลหะ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวบุญจาย พูนชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสมควร มักอาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
9 นางชลธิชา เนาวพลชัยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
10 นางศิริพร ชัมภูธนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
174.00
11 นางพิมพิมล ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพิทธพนธ์ พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
72.00
13 นายสุวิชา อักษรศรี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางผ่องฉวี ปาละมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางลำใย ชูประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
16 นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
17 นางสาวอีมาน คาร์เง็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
24
256.00
18 นางสุรีย์พร เพชรประดับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางทัศวรรณ์ ชัยฉลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
20 ว่าที่ร้อยตรีพิรชัช คงยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายจันทา พิมพ์อักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวดัชณี ศรีวะปะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวฐิติชญา ตั้งอารุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางเดือนเพ็ญ ทองประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวกาญนิการ์ ซื่อตรง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
26 นายสมคิด ทับไทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวหฤทัย อรรถชัยยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุปรีญา ชูสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวรัชนี จันทร์คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวอัจฉราพรรณ โยธาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
156.00
32 นางชุรีกรณ์ บุญเกื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายนพรัตน์ เกิดรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสุภัสสร จโนพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
35 นางสาวสุชาวลี เพชรดี  ครู ชำนาญการ
1
14.00
36 นายทวีศิลป์ ศรีอักษร  ครู ชำนาญการ
0
37 ว่าที่ร้อยตรีชัชพงศ์ ด้วงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายศราวุธ เสาวนิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
48.00
39 นางสาวธิดาภรณ์ บุญพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวปัทมาวดี ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวฐิติชญาน์ ชุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายปรัชญา ช่วยเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางจันทิมา จันทร์ภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวมาลัย ฉั่ววิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
11