โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กระแสสินธุ์วิทยา

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 10 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
12
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางแฉล้ม ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว  ครู ชำนาญการ
0
3 นางจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวอมร ช่วยพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวอรพิน เรืองศรี  ครู ชำนาญการ
0
6 นายวิรัตน์ ขุนราช  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพิษณา บัวชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุธน ขวัญแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
9 นายสมพร สุขเกษม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายบุญพา สิทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางประนอม ประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายไพศาล คงสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายแวรอนิง แวเด็ง  ครู ชำนาญการ
0
16 นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายเอกชัย มงชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8