โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สาครพิทยาคาร

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 9 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
10
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนูรมา นิสาแล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
2 นางสาวดรุณี ลายู  ครู ชำนาญการ
2
24.00
3 นางกาญจนา หนูเจริญ  ครู ชำนาญการ
9
70.00
4 นายเสรี บิสนุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางสาวฝาริดา กุลโรจนสิริ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
6 นายวิโรจน์ หนูเจริญ  ครู ชำนาญการ
3
30.00
7 นางอุไร หยาตา  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสมาแอ็น ยาประจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางศิริรัตน์ สันโด  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวจีรภา จันทร์มนตรี  ครู ชำนาญการ
0
11 นายนพดล ผลไชย  ครู ชำนาญการ
0
12 นายหัสะบลเลาะ ยามาเล็น  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวปิยนุช โอมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจินตรา ตรุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายกาเหร็บ โกบบาหลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6