โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,180
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 222 195 417 19.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 218 186 404 18.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 224 177 401 18.39
3 รวม ม.ต้น 31 664 558 1,222 56.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 176 160 336 15.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 187 147 334 15.32
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 129 159 288 13.21
6 รวม ม.ปลาย 27 492 466 958 43.94
รวมทั้งหมด 58 1,156 1,024 2,180 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0