โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดสังเวช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 144
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 23 11 34 23.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 20 10 30 20.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 17 9 26 18.06
3 รวม ม.ต้น 3 60 30 90 62.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 10 7 17 11.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 9 11 20 13.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 9 8 17 11.81
6 รวม ม.ปลาย 7 28 26 54 37.50
รวมทั้งหมด 10 88 56 144 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0