โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,185
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 246 292 538 16.89
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 242 253 495 15.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 282 303 585 18.37
3 รวม ม.ต้น 39 770 848 1,618 50.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 245 316 561 17.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 239 318 557 17.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 176 273 449 14.10
6 รวม ม.ปลาย 38 660 907 1,567 49.20
รวมทั้งหมด 77 1,430 1,755 3,185 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0