โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,580
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 228 225 453 28.67
2 มัธยมศึกษาปีที 3 11 193 205 398 25.19
2 รวม ม.ต้น 22 421 430 851 53.86
3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 154 215 369 23.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 173 187 360 22.78
4 รวม ม.ปลาย 17 327 402 729 46.14
รวมทั้งหมด 39 748 832 1,580 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0