โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดดุสิตาราม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,027
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 110 101 211 20.55
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 86 79 165 16.07
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 87 82 169 16.46
3 รวม ม.ต้น 16 283 262 545 53.07
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 71 68 139 13.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 90 91 181 17.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 64 98 162 15.77
6 รวม ม.ปลาย 18 225 257 482 46.93
รวมทั้งหมด 34 508 519 1,027 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0