โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,236
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 136 82 218 17.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 140 74 214 17.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 178 98 276 22.33
3 รวม ม.ต้น 19 454 254 708 57.28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 114 121 235 19.01
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 119 66 185 14.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 60 48 108 8.74
6 รวม ม.ปลาย 16 293 235 528 42.72
รวมทั้งหมด 35 747 489 1,236 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0