โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,934
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 226 230 456 15.54
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 194 256 450 15.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 190 225 415 14.14
3 รวม ม.ต้น 35 610 711 1,321 45.02
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 238 306 544 18.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 220 317 537 18.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 208 324 532 18.13
6 รวม ม.ปลาย 42 666 947 1,613 54.98
รวมทั้งหมด 77 1,276 1,658 2,934 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0