โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,727
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 158 150 308 17.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 173 190 363 21.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 146 143 289 16.73
3 รวม ม.ต้น 27 477 483 960 55.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 174 142 316 18.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 91 122 213 12.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 105 133 238 13.78
6 รวม ม.ปลาย 27 370 397 767 44.41
รวมทั้งหมด 54 847 880 1,727 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0