โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2566

จำนวน 3,214
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 295 278 573 17.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 252 288 540 16.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 256 305 561 17.45
3 รวม ม.ต้น 43 803 871 1,674 52.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 220 277 497 15.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 237 281 518 16.12
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 237 288 525 16.33
6 รวม ม.ปลาย 39 694 846 1,540 47.92
รวมทั้งหมด 82 1,497 1,717 3,214 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0