โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

จำนวน 3,974
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 398 218 616 15.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 372 260 632 15.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 392 259 651 16.38
3 รวม ม.ต้น 48 1,162 737 1,899 47.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 413 290 703 17.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 403 275 678 17.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 398 296 694 17.46
6 รวม ม.ปลาย 54 1,214 861 2,075 52.21
รวมทั้งหมด 102 2,376 1,598 3,974 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0